สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย


ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
01
คุณ ชวการ กมลรักษ์
นายกสมาคม
02
ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี
เลขาธิการสมาคม
03
คุณวีระพล ทองประไพ
อุปนายกสมาคม
04
รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษา
05
ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
06
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
07
คุณวรธณัท ธัญญหาญ
กรรมการสมาคมฝ่ายการตลาด
08
คุณรณชัย พิณพรม
กรรมการสมาคมและเหรัญญิก
09
คุณเอกธนัช พานทองภูบดี
กรรมการสมาคมและนายทะเบียน
10
คุณวรนิชาญานันท์ อิโตะ
กรรมการสมาคม
11
คุณ
กรรมการสมาคม
12
คุณปิยพล อนุพุทธางกูร
กรรมการสมาคม
13
คุณอรรถวัติ สมโภชน์
กรรมการสมาคม
14
คุณ
กรรมการสมาคม
15
คุณวราวรรณ พิณพรม
กรรมการสมาคมและเลขานุการ